Expo Gliwice

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIR „Promocja” s.c. W. Ochman, M. Ochman z siedzibą w Wadowicach, os. XX-lecia 20/3, 34-100 Wadowice, dla potrzeb niezbędnych do udziału w imprezie organizowanej przez AIR „Promocja” s.c., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIR „Promocja” s.c. W. Ochman, M. Ochman z siedzibą w Wadowicach, os. XX-lecia 20/3, 34-100 Wadowice, w celu informowania mnie o przyszłych wystawach, konferencjach, kongresach innych organizowanych przez AIR „Promocja” s.c. wydarzeniach oraz w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem tych imprez.


Administratorem Państwa danych osobowych są AIR „Promocja” s.c. W. Ochman, M. Ochman z siedzibą w Wadowicach, os. XX-lecia 20/3, 34-100 Wadowice, NIP: 551-10-13-733 Regon: 357 208 600. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udziału w imprezie organizowanej przez AIR „Promocja” s.c. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

EXPO GLIWICE to nowa odsłona Gliwickich Targów Budownictwa, które od dwudziestu lat wpisały
się w cykliczny kalendarz największych targów budowlanych na śląsku.
To co chcemy zaproponować to projekt , którego miejscem będzie nowoczesny obiekt mieszczący się przy
skrzyżowaniu autostrady A1 i A4 czyli HALA ARENA GLIWICE.
Misją naszych targów jest udostępnienie wiedzy dla mieszkańców śląska o tym co dla nas najlepsze
w segmencie branży ogólnobudowlanej.
Założeniem EXPO GLIWICE czyli Targów Budownictwa i Architektury jest zaprezentowanie na jednym poziomie
Firm z branży budowlanej, instalacyjnej, wnętrz. Przewidziane zostały liczne konferencje oraz debaty,
które będą organizowane przy współpracy z Współgospodarzem Targów, Miastem Gliwice oraz
Politechniką Śląską.
Nasze doświadczenie w organizacji targów sięga roku 1993.
Mijające lata wpłynęły na rozwój naszej Firmy oraz umocnienie naszej pozycji na rynku Organizatorów
branżowych Targów Budowlanych.
Do sukcesów Promocja Targi zaliczamy cyklicznie odbywające się Targi Budowlane w Gliwicach oraz takie
imprezy jak Targi Dom i Otoczenie w Katowicach czy Podhalańskie Targi Budownictwa.

Targom EXPO GLIWICE będą towarzyszyć następujące wydarzenia:
1. Multikonferencja Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej „DREAM SILESIA 2019”
2. Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości Śląskiej Izby Budownictwa
3. Strefa Malucha dla Rodzin z dziećmi
4. Pokazy Stowarzyszenia Robót Wykończeniowych
REGULAMIN TARGÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą uczestników imprez targowych organizowanych przez Agencję Informacyjno-Reklamową “Promocja” s.c. W. Ochman, M. Ochman (zwaną dalej Organizatorem). Stanowią integralną część umowy, która zostaje zawarta pomiędzy stronami w momencie podpisania i przesłania „Karty zgłoszenia”.
2. WARUNKI UDZIAŁU
2.1. Podstawą udziału w targach jest przesłanie na adres Organizatora podpisanego “Zgłoszenia Uczestnictwa” oraz kopii dowodu wpłaty I raty.
2.2. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego “Zgłoszenia Uczestnictwa”, Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia. Brak dokonania zapłaty I raty nie zwalnia wystawcy z warunków zawartej umowy, jedynie pisemna rezygnacja złożona we wcześniejszym terminie (pkt. 3.3. regulaminu).
2.3. Kolejność nadesłania zgłoszeń wraz z zapłatą I raty decyduje o możliwości wyboru lokalizacji stoiska.
2.4. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 31 dni przed rozpoczęciem targów jest jednoznaczne z brakiem możliwości rezygnacji z imprezy.
2.5. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy.
2.6. Podnajem stoiska przez Wystawcę może nastąpić tylko za zgodą Organizatora Targów i dodatkową opłatą w wysokości 300zł netto.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w przypadku branży niezgodnej z tematyką danej imprezy bądź działalności naruszającej dobre obyczaje. W takim przypadku zgłaszający będzie powiadomiony pisemnie.
3. ZASADY PŁATNOŚCI
3.1. Wystawca dokonuje wpłat na konto BANK PEKAO S.A. O/Wadowice Nr 77 1240 4197 1111 0010 6077 3954
3.2. Opłaty należy wnieść w pełnej wysokości przed objęciem stoiska, okazując komisarzowi kserokopię dowodu wpłaty, wg następujących zasad:
- I rata 30% całkowitej należności brutto wpłacone jako zaliczka wraz z nadesłaniem zgłoszenia
- II rata pozostała część łącznej należności udziału w targach przed przekazaniem stoiska. Wystawca nie może objąć stoiska bez uiszczenia opłat.
3.3. W przypadku odwołania udziału w Targach następuje:
- do 31 dni przed Targami - zwrot całej wpłaty,
- poniżej 31 dni - konieczność uiszczenia 100% należności.
Odwołanie udziału w Targach musi nastąpić w formie pisemnej.
3.4. Brak zagospodarowania zamówionego stoiska nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej odpłatności za stoisko.
4. OPŁATY
4.1. Na łączną opłatę uczestnictwa w targach składają się:
a) opłata rejestracyjna, która zawiera:
- obsługę w czasie montażu, demontażu, sprzątanie stoiska, identyfikatory, serwis kawowy, karty parkingowe, zaproszenia w formie drukowanej i elektronicznej,
b) dzierżawa powierzchni wystawienniczej na okres montażu, eksploatacji i demontażu stoiska,
c) reklama i promocja targów
d) utrzymanie czystości przejść, korytarzy, terenu wokół
e) zabezpieczenie terenu i obiektów przez służby ochrony oraz zabezpieczenie p.poż.
4.2. Opłata za stoisko z zabudową obejmuje:
- montaż i demontaż stoiska
- ścianki zewnętrzne stoiska
- wyposażenie: stolik, 2 krzesła, prąd, kosz na śmieci, wykładzina.
4.3 Organizator nie posiada własnego wózka widłowego. Prosimy w razie konieczności zamawiać wózek u komisarza danej imprezy targowej najpóźniej 30 dni przed jej rozpoczęciem . Koszt powyższej usługi będzie ustalany oddzielnie.
5. STOISKA I EKSPONATY
5.1. Lokalizacja stoiska wynika z projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej targów.
5.2. Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię, która została wcześniej ustalona i zatwierdzona przez obie strony
6. ORGANIZACJA EKSPOZYCJI
6.1. Organizator zapewnia wykonanie zabudowy w systemie octagonalnym wraz z dodatkowym wyposażeniem określonym przez Wystawcę w “Zgłoszeniu Uczestnictwa”
6.2. Wykonanie stoiska z elementów Wystawcy oraz likwidacja odbywa się na koszt i ryzyko Wystawcy.
6.3. Zabrania się umieszczania na ściankach stoiska eksponatów i materiałów reklamowych za pomocą techniki, która spowoduje trwałe uszkodzenie ścian lub konstrukcji. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę trzykrotną wartością zniszczonego elementu. Eksponaty wystawiennicze nie mogą być umieszczone w ciągach komunikacyjnych.
6.4. Stoisko powinno być przygotowane przez Wystawcę co najmniej na godzinę przed otwarciem targów.
6.5. W przypadku nie zagospodarowania stoiska, pkt. 6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zagospodarowania według własnego uznania.
6.6. Wystąpienie pkt. 6.5. jest jednoznaczne z poniesieniem pełnej opłaty za targi.
6.7. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska od momentu otwarcia do ustalonej przez Organizatora godziny zamknięcia targów. Wcześniejsza likwidacja stoiska nie jest dopuszczalna.
6.8. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla wystawcy, wskazanego w zgłoszeniu. Podnajem, lub odstąpienie wynajmowanej powierzchni wystawienniczej może nastąpić tylko za zgodą Organizatora. W przypadku braku dokonania w/w ustaleń Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 20% ogólnej wartości zamówienia.
7. PRZEPISY PORZĄDKOWE
7.1. Organizator udostępni tereny targowe na 1 dzień przed rozpoczęciem imprezy, w godz. 80 0- 2000.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia na zainstalowanie eksponatów, które uzna za niebezpieczne lub uciążliwe.
7.3. Umieszczenie na wystawie eksponatów wymagających specjalnych zabezpieczeń lub konieczności spełnienia specjalnych technicznych warunków może się odbyć tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Komisarza Targów.
7.4. Wystawca przed opuszczeniem stoiska zobowiązany jest do jego zdania u Organizatora (patrz pkt. 6.3.).
7.5. Likwidacja ekspozycji nie może nastąpić później niż do godz. 1200 dnia następnego po zamknięciu Targów, a pozostawione mienie będzie traktowane jako porzucone.
a) Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia w warunkach danej imprezy konieczności demontażu stoiska w ostatnim dniu, zaraz po jej zakończeniu.
b) Pozostawione bez pisemnej zgody Organizatora elementy zabudowy i wyposażenie stoisk, nieusunięte w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora.
8. UBEZPIECZENIE I ZABEZPIECZENIE
8.1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
8.2. Wystawcy dokonują ubezpieczenia mienia we własnym zakresie i na własny koszt.
8.3. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i p.pożarowych.
8.4. Organizator zapewnia dozór terenów targowych w czasie trwania targów w godzinach od zamknięcia wystawy do jej otwarcia w dniu następnym.
8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów znajdujących się na terenach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy wyrządzone przez Wystawce.
8.6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, włamaniem do pomieszczeń wystawienniczych lub miejsc składowych, za szkody wyrządzone z winny wystawcy, za przerwę w dostawie prądu lub wody oraz za szkody spowodowane siłą wyższą jak pożar, uderzenie pioruna, huragan, powódź, grad, deszcz. Dotyczy to także okresu po zakończeniu imprezy, w przypadku gdy eksponaty, obudowa urządzenia i inne towary pozostają na terenie targowym.
8.7. Wyłączenie odpowiedzialności nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo podjęcia przez Organizatora szczególnych środków ochrony.
8.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ekspozycję pozostawioną przez Wystawcę po zakończeniu targów, tj. w niedzielę, po godzinie 1700. Wystawca może zdemontować stoisko w późniejszym terminie, ale tylko na własną odpowiedzialność.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Organizator zastrzega sobie prawo - w przypadku zaistnienia okoliczności od niego nie zależnych - do skrócenia, przełożenia, odwołania lub częściowego zamknięcia targów. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
9.2. Wszelkie reklamacje uczestników targów winny być zgłaszane niezwłocznie organizatorowi targów jak również w formie pisemnej do 3 dni po zakończeniu imprezy.
9.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału w targach oraz robót, dostaw i usług poddaje się orzecznictwu właściwego sądu dla Organizatora.
9.4. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia warunków zawartych w niniejszym regulaminie z chwilą złożenia “Zgłoszenia Uczestnictwa”.

Pobierz regulamin...
Przyznawane Nagrody:

„ZŁOTA KIELNIA”, "EKO PRODUKT" – Główna Nagroda Targów

„NAGRODA ORGANIZATORA” – statuetki, puchary

2) KREATYWNA PREZENTACJA WYROBÓW NA STOISKU

3) Nagroda Śląskiej Izby Budownictwa w kategorii Eko Produkt - Statuetki

Celem konkursu jest zachęcenie wystawców do przygotowania ciekawej, niebanalnej aranżacji stoiska wystawowego, która przyciągnie uwagę zwiedzających oraz da szansę zdobycia nagrody. Prezentacja wyrobów powinna być przygotowana w taki sposób, aby pozwoliła na pełne zapoznanie się z prezentowaną ofertą. Udział jest bezpłatny dla wszystkich wystawców. Zwycięzca otrzyma puchar lub statuetkę z informacją „Kreatywna Prezentacja”.

Materiały do pobrania:

1) Zgłoszenie produktu do konkursu o nagrodę ZŁOTA KIELNIA, EKO PRODUKT (pobierz)

2) REGULAMIN (pobierz)


Podczas EXPO GLIWICE 05.04.2019r. odbędzie się Multikonferencja DREM SILESIA 2019.
Jej organizatorem jest Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

W ramach naszej współpracy Wystawcy mają możliwość wzięcia udziału w poszczególnych panelach Multikonferencji DREAM SILESIA 2019.

Osoby zainteresowane po zapoznaniu się z programem, prosimy o zgłoszenie chęci udziału.
Dla naszych Wystawców udział jest nieodpłatny.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.http://dream-silesia.polsl.pl